Веб локација DOI српске пружа за ваш часопис бесплатан простор на мрежи са хардверском и софтверском инфраструктуром. Имплементиран је софтверски пакет "Систем отворених часописа" (Open Journal Systems)

Помоћу овог система можете сами објављивати онлајн ваше часописе са унешеним DOI бројевима, а DOI српска ће се бринути о њиховом пријављивању на Crossref, одржавати сталност веза и сигурност цијелог система.

Први корак који је потребно направити да бисте могли онлајн објављивати чланке вашег часописа са унешеним DOI бројевима је да региструјете свој часопис у бази ДОИСрпска. За регистрацију и све информације везане за DOI обратите се на е-пошту: doi.nubrs@gmail.com или позовите +387 51 215 866, локал 108. Контакт особа Горан Талијан.

Све трошкове у вези са издавањем DOI броја сноси НУБРС.

ШТА ЈЕ DOI?

УПУТСТВО ЗА КРЕИРАЊЕ DOI БРОЈА КОЈИ ДОДЈЕЉУЈЕ ДОИСРПСКА

УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА WEB OF SCIENCE

„DOI СРПСКА” ВРШИ ЛИЦЕНЦИРАЊЕ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА СА МЕЂУНАРОДНОМ КОМПАНИЈОМ EBSCO PUBLISHING

ПРЕТАЖИВАЧ DOI БРОЈЕВА

Journals

 • ACTA ECONOMICA

  Acta Economica je naučni časopis Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, koji je počeo da izlazi 2002. godine, i koji dva puta godišnje objavljuje radove iz svih disciplina koje se izučavaju na redovnom i postdiplomskom studiju, te prati aktuelna dešavanja iz oblasti ekonomskih nauka.
 • ACTA SCIENTIFICA BALCANICA

  ACTA SCIENTIFICA BALCANICA je нaучни чaсoпис Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци. Чaсoпис oбjaвљуje рaдoвe из oблaсти прирoдних нaукa (биoлoшкe нaукe, нaукa o Зeмљи и пoвeзaнe нaукe o живoтнoj срeдини, хeмиjскe нaукe, физичкe нaукe, oстaлe прирoднe нaукe, мaтeмaтикa и рaчунaрскe и инфoрмaциoнe нaукe). У чaсoпису сe, кao пoсeбни брojeви, мoгу публикoвaти рaдoви сa скупa, кoнфeрeнциje, симпoзиjумa или кoнгрeсa у чиjoj oргaнизaциjи учeствуje Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњoj Луци. Часопис излази од 2004. године, а до 2020. године излазио је под називом СКУП. Часопис излази два пута годишње.

 • АГОН

  АГОН - Часопис за позориште и визуелне комуникације (AGN)
  Издавач - Народно позориште РС

 • AGROFOR

  AGROFOR International Journal publishes scientific and expert papers on agriculture, rural development, environmental protection and management of natural resources, animal husbandry and veterinary medicine, forestry, and biology. It is the endeavor of the Journal to give place to papers of high scientific quality and international interest, authored by international scientist in order to stimulate contacts and exchange of knowledge fostering scientific productivity.
 • AGRO - KNOWLEDGE JOURNAL

  The Agroznanje / Agro - knowledge Journal is a scientific journal, published by the Faculty of Agriculture of University of Banja Luka, starting from the 2000. Four issues are published in one volume (year). Journal is indexed in CrossRef, CAB Abstracts, CABI Full Text and Google Scholar.
  JOURNAL IMPRESSUM

 • AKTUELNOSTI

  Актуелности - Banja Luka College (АКТ)

 • АНАЛИ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ

  Часопис за пословну економију, бизнис и менаџмент и комуникологију.
  УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ПОСЛОВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ И МЕНАЏМЕНТ БАЊА ЛУКА
 • ARHIV ZA PRAVNE I DRUŠTVENE NAUKE

  Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva, iz oblasti pravnih i društevnih nauka.
  Izdavač: Pravni fakultet PIM univerziteta Lukavica
 • ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE / ARCHIVES FOR TECHNICAL SCIENCES

  Izdavač: Tehnički institut Bijeljina, Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Neđo Đurić
  Prvi broj - izdanje 2009. godine, Redovnost izlaženja: 2 x godišnje (maj – novembar)
 • БАЊАЛУЧКИ НОВЕМБАРСКИ СУСРЕТИ

  Бањалучки новембарски сусрети је научни скуп чији је издавач Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци.

 • БИБЛИОТЕКАРСТВО СРПСКЕ

  Библиотекарство Српске - часопис из области библиотекарства и библиотечко-информационе делатности.
  Осетивши потребу оснивања стручног часописа који би био од посебног интереса за библиотекаре, Управа Друштва библиотекара Републике Српске је 6. јуна 2003. године донијела Одлуку о оснивању и издавању стручног часописа.
 • БИЈЕЉИНСКИ МЕТОДИЧКИ ЧАСОПИС

  Бијељински методички часописISSN 2303-5366,  електронски часопис, који уређују и публикују наставници и сарадници Педагошког факултета / Центра за високо образовање у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву

 • БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

  "Биомедицинска истраживања" (BII), часопис Медицинског факултета Фоча Универзитета у Источном Сарајеву  објављује оригиналне научне радове, претходна или кратка саопштења, прегледе литературе, приказе случајева, радове из историје медицине, приказе књига, извјештаје са научних и стручних скупова, дописе за рубрику Ин мемориам, новости и писма Уредништву из свих области медицине, стоматологије, дефектологије и здравствене његе.
 • BULLETIN OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE

  To advance research and education in the field of pure and applied mathematics, history and philosophy mathematics, and  mathematics education by providing journals, bulletins, newspapers, conferences, courses, lectures, seminars and any other charitable means.
  Published by: Naučno društvo matematičara Banja Luka
 • БЕЗБЈЕДНОСТ ПОЛИЦИЈА ГРАЂАНИ

  Часопис ''Безбједност, полиција, грађани'' је теоријско стручни часопис Министарства унутрашњих послова Републике Српске. Први број је објављен 2005. године, а часопис излази два пута годишње.

 • ČASOPIS VJEŠTAK

  Časopis Vještak / Journal Expert
  naučno-stručni časopis iz oblasti teorije i prakse vještačenja na području Bosne i Hercegovine
  Scientific and professional journal in the area of theory and practice of expertise, Bosnia and Herzegovina
  ISSN: 2303-6893 (Print), 2490-2462 (Online)

 • ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  „Ветеринарски журнал Републике Српске” је научно-стручни часопис ЈУ Ветеринарског института Републике Српске „Др Васо Бутозан“, Бања Лука. Часопис је основан 2001. године од стране Друштва ветеринара Републике Српске. Излази два пута годишње. Штампа се у 300 примјерака, а доступан је и on-line на интернет страници Института: www.virs-vb.com

 • ČASOPIS KOMORE DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE

  Издавач: Комора доктора медицине Републике Српске
  78000, Бања Лука, Република Српска, БиХ
  +387 51 329 360
 • CONTEMPORARY MATERIALS

  Contemporary Materials - ANURS
  Izdavač - Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
 • DEFENDOLOGIJA

  Teorijsko-stručni časopis za pitanja zaštite, bezbjednosti, odbrane, obrazovanja, obuke i osposobljavanja.
  Izdavač: Evropski Defendologija Centar - nevladina, neprofitna organizacija.

 • DRUŠTVENE DEVIJACIJE

  Časopis Društvene devijacije
  Izdavač - Centar modernih znanja
  ISSN - 2566-3224

 • ДРУШТВО И ПОЛИТИКА

  Часопис Зборник радова са научног скупа "Друштво и политика" (скраћено: ДРУШТВО И ПОЛИТИКА) издаје Факултет политичких наука у Бањој Луци, има за циљ подстицање истраживања у области друштвених и хуманистичких наука. Часопис је посвећен олакшавању дијалога и сарадње међу различитим дисциплинама, укључујући социологију, социјалну политику, социјални рад, међународне односе, студије медија, политичке системе, новинарство, односе с јавношћу, право, филозофију, историју, студије културе и других сродних области унутар друштвених и хуманистичких наука.

 • ECONOMICS - ČASOPIS ZA INOVACIJSKA I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA

  ČASOPIS ZA INOVACIJSKA I EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA
  Izdavač: ''OIKOS INSTITUT'' d.o.o. Bijeljina
  Časopis izlazi polugodišnje

 • ELECTRONICS

  Izdavač: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.
  In the review ”Electronics”, we publish the scientific works from different fields of electronics in the broadest sense like: automatics, telecommunications, computer techniques, power engineering, nuclear and medical electronics, analysis and synthesis of electronic circuits and systems, new technologies and materials in electronics etc. In addition to the scientific and professional works, we present new products, new books, B. Sc., M. Sc. and Ph.D. theses.

 • EMC REVIEW - ECONOMY AND MARKET COMMUNICATION REVIEW

  Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
  PUBLISHER / IZDAVAČ:
  PAN-EUROPEAN UNIVERSITY „APEIRON“, COLLEGE OF MODERN MANAGEMENT
  PANEVROPSKI UNIVERZITET „APEIRON“, FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
  BANJA LUKA, Bosnia and Herzegovina / RS, www.apeiron-uni.eu
  ISSN: 2232-8823 (Print) / ISSN: 2232-9633 (Online) / UDK: 33

 • ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY

  Zbornika radova sa Kongresa TF Zvornik
  Izdavač: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik
  Tiraž:300 kom
  ISBN: 978-99955-81-09-1
 • FINANCING

  Financing je kvartalni naučni časopis koji obrađuje teme iz oblasti ekonomije. Prvi broj časopisa Financing objavljen je u septembru 2010. godine. Članovi Redakcionog odbora i Izdavačkog savjeta su priznati eksperti sa prostora bivše Jugoslavije.

 • FRESKA

  Научну конференцију БИОНСИС организовао је Независни универзитет Бања Лука у сарадњи са Институтом за научно-истраживачки рад и Центром за квалитет наставе при НУБЛ-у. Надамо се да ће овај зборник радова допринијети бољем разумјевању појединих питања и ријешавању дилема, да ће отворити простор за ширу научну и стручну дискусију и сарадњу као добар основ за анализу и дискусију на сљедећим скуповима.

 • EVROPSKA REVIJA

  Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz raznih naučnih oblasti uključili u naučni život i razmenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz sveta nauke. Prvi broj časopisa objavljen je krajem jula ove godine.

 • PHILOLOGIST – JOURNAL OF LANGUGAGE, LITERARY AND CULTURAL STUDIES

  PHILOLOGIST, founded by the Faculty of Philology, Banja Luka, is an open access, peer-reviewed journal promoting contemporary theoretical and interdisciplinary approaches from the fields of language, literature, and culture, with an international editorial board.
  Published by - Faculty of Philology, University of Banja Luka
 • Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

  Гласник Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци је рецензирани (peer-reviewed) научни часопис отвореног приступа (open-access) који издаје бањалучки Шумарски факултет. Гласник објављује радове који обрађују све аспекте шумарске науке као и сродних области: шумарствопејзажну архитектуруловствопрераду дрветаекологијубиодиверзитетзаштиту природе итд. Излази од 2004. године, два пута годишње.

 • ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  Часопис за правне и друштвене науке
  Издавач: Правни факултет у Источном Сарајеву
  Алексе Шантића 3, 71420 Пале
 • ГОДИШЊАК ПРАВОСЛАВНОГ БОГОСЛОВСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  Издавач: Универзитет у Источном Сарајеву, Православни богословски факултет ''Св. Василије Острошки''
  Фоча, 73300, Велечево б.б.
  Тел. + 387 58 210 067
  www.bogoslovski.edu.ba
  ISSN: 2303-4513
 • "ГОДИШЊАК" ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

  Најстарији часопис за правну теорију и праксу на овим просторима. Излази  од давне 1977. године, и у њему су многе генерације универзитетских професора и асистената, судија, адвоката и тужилаца, годинама објављивали своје научне и стручне  радове.
 • GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA

  Izdavač/Published by: Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  www.apeiron-uni.eu
  Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Vladimir Đurić, Bosna i Hercegovina
  ISSN: 2232-9668 (Print) / 2232-9684 (Online) / UDK: 34

 • ГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ

  Грађа о прошлости Босне је стручни часопис у коме се на модеран, критички, начин издаје историјска грађа српских земаља у прошлости. За сада је у првом плану издавање дипломатичке грађе средњовековне Босне, али је намера да у будућности часопис не буде омеђен средњовековним хронолошким оквирима.
  Часопис је покренуо 2008. године у Бањој Луци академик Раде Михаљчић, који је истовремено и уредник, у оквиру издања Одељења друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске.
 • ГЛАСНИК УДРУЖЕЊА АРХИВСКИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  Гласник Удружења архивских радника Републике Српске је стручни орган Удружења који се издаје од 2009.-е године.
  Главни и одговорни уредник Редакције "Гласника" је Душан Поповић, а чланови Душан Вржина, мр Жељко Вујадиновић, мр Горан Ђуран, мр Горан Латиновић, др Гојко Маловић, мр Фикрет Миџић, Зоран Пејашиновић, мр Жељко Савановић, мр Бојан Стојнић, Верица Стошић, мр Братислав Теиновић и Маријана Тодоровић Билић.
   
 • HERALD

  ГЛАСНИК (HERALD) има статус научног часописа. Издавач часописа је Географско друштво Републике Српске. Излази једном годишње. Први број објављен је 1996. године, а до сада је публикованa 21 свеска. Часопис има УДК број (911), ISSN број (2232-8610) и е-ISSN број (2232-8629). Часопис се штампа двостубично, на српском и енглеском језику. Регистрован је у библиографској бази података COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue).

 • IJEEC - INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING

  Izdavač: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  The journal was created to promote the academic, professional community and research development visibility, spreading original and relevant articles in the wide range of subfields related to the electrical engineering and computer science. The papers reporting and containing original theoretical and/or practice oriented research and articles of interdisciplinary nature are all welcome.
 • IMO - ISTRAŽIVANJE MATEMATIČNOG OBRAZOVANJA

  ISTRAŽIVANJE MATEMATIČKOG OBRAZOVANJA prihvata za publikovanje radove na srpskom / hrvatskom / bosanskom i/ili Engleskom jeziku. Radovi se recenziraju i kategorišu.
  Časopis izlazi kontinuirano u elektronskoj verziji.
  Izdavač: Naučno društvo matematičara Banja Luka
 • IMVI - OPEN MATHEMATICAL EDUCATION NOTES

  The main goal of the Notes is to foster interaction among mathematicians and mathematics educators in the Balkans, elsewhere in Europe, and worldwide through the publication of high quality articles emphasizing mathematics education as a field of disciplined inquiry. The journal seeks to provide an online forum for professionals interested in reflecting on the wide range of experiences in the teaching of mathematics at all grade levels, from elementary to graduate.
 • JITA - APEIRON

  Journal of Information Technology and Applications (Banja Luka) - APEIRON
  PUBLISHER: Pan-European University APEIRON, Banja Luka
  College of Information Technology Banja Luka, Republic of Srpska, B&H
  www.jita-au.com
  ISSN 2232-9625 (Print) / ISSN 2233-0194 (Online) / UDC 004

 • JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE OF BIH

  Udruženje аgronomа i turizmologа Republike Srpske – RADA (www.uatrada.com) okupljа ljude od struke i entuzijаste posvećene stvаrаnju, rаzvoju i promovisаnju idejа koje bi unаprijedile efikаsnost i produktivnost poljoprivrede, turizmа, šumаrstvа, ekologije kаo i čitаvog spletа drugih djelаtnosti koje su vezаne direktno ili indirektno zа ove privredne grаne.
  Izdavač/Publisher: Udruženje Agronoma i Turizmologa Republike Srpske – RADA
 • JOURNAL OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS

  Our scientific journal, called the Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists, is a successor to the journal "Gazette of Chemists, Technologists and Environmentalists of the Republic of Srpska", which was published during the previous eleven years at the Faculty of Technology, University of Banja Luka. From 2020, the Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists will be published only in electronic form, with the new eISSN number and a new journal numbering.

 • JOURNAL OF CONTEMPORARY ECONOMICS

  Časopis Journal of Contemporary Economics je međunarodno recenziran časopis, otvoren za saradnju sa istraživačima iz različitih oblasti ekonomske teorije i prakse. 
  Izdavač: Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT
 • JOURNAL OF ENGINEERING AND MANAGEMENT

  The Journal is committed to covering a wide spectrum of subfields in engineering science. Still, its main interest lies in publishing articles on the research in technics including mechanical engineering, industrial engineering, power-energy engineering, and industrial management.
  University of East Sarajevo, Faculty of Production and Management Trebinje

 • JOURNAL OF ENGINEERING & PROCESSING MANAGEMENT

  Izdavač: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet Zvornik
  Časopis izlazi od 2009. godine 2x godišnje, od 2011. godine 1x godišnje, a od 2018. godine opet 2x godišnje.
  The Journal is organized by the Faculty of Technology, University of East Sarajevo. 
  The Journal will be published semiannually, one volume, two issues per year.
 • JOURNAL OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL INSTITUTE

  Journal of International Mathematical Virtual Institute is a continuation of the earlier publication Bulletin of Society of Mathematicians Banja Luka, which was founded in 1994. and whose last issue Vol. 17 (2010).
  Published by: Naučno društvo matematičara Banja Luka
 • JOURNAL TTTP - TRAFFIC AND TRANSPORT THEORY AND PRACTICE

  Journal for Traffic and Transport Research and Application
  Published by: Pan-European University ’’Apeiron’’ Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
  www.tttp-au.com
  ISSN: 2490-3477 (Print) / 2490-3485 (Online) / UDC: 656 / COBISS.RS-ID 6892568

 • КУЛТУРНО НАСЉЕЂЕ

  Издавач: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
  Вука Караџића 4 /VI
  78000 Бања Лука
  http://www.nasljedje.org/
 • MAT - KOL, MATEMATIČKI KOLOKVIJUM

  MAT - KOL prihvata za publikovanje radove iz teorijske i primjenjene matematike i informatike, metodike nastave matematike i informatike, filozofije i istorije matematike na srpskom / hrvatskom / bosanskom i/ili Engleskom jeziku.
  Izdavač: Naučno društvo matematičara Banja Luka
 • НАША ШКОЛА

  Часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Издавач: Друштво педагога Републике Српске
 • НОВА ШКОЛА

  Часопис Нова школа налази се у првој категорији часописа у Републици Српској (Министарство науке и технологије Републике Српске)
  Издавач: Педагошки факултет Бијељина
 • НОВИ ЕКОНОМИСТ

  Часопис за економску теорију и праксу,  
  Издавач: Факултет пословне економије Бијељина, www.noviekonomist.info
 • ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  Едиција „Одрживи развој и управљање природним ресурсима Републике Српске“ састоји се од низа монографија о природним ресурсима Републике Српске који су значајни за развој пољопривреде, шумарства, ветеринарства, животне средине, прехрамбене технологије и других области.
  Издавач: АНУРС - Академија наука и умјетности Републике Српске

 • PRIMUS GLOBAL

  Primus (PRI) - банкарство, економија, право и информатика
  Izdavač - Visoka škola "PRIMUS" Gradiška
 • PSYMEDICA

  Часопис за психијатрију психологију и сродне дисциплине (PSY)
  Издавач - ''ASSOCIATION OF MEDICAL DOCTOR OF ASIA''
 • ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

  Пословне студије (POS)
  Издавач - Универзитет за пословне студије УПС
 • ПОЛИТЕИА

  Оснивач и издавач: Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци,
  Часопис излази два пута годишње.
 • ПРИЛОЗИ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

  Издавач: Друштво наставника српског језика и књижевности,
  Друштво наставника српског језика и књижевности Републике Српске основано је половином 1995. године на Филозофском факултету у Бањој Луци. Програм рада Друштва односи се прије свега на унапређење наставе српског језика, на стручно усавршавање наставника српског језика на теоријско-методолошком и методичком плану.
 • "РАДОВИ" ЧАСОПИС ЗА ХУМАНИСТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

  Часопис Радови излази од 1998. године. За седамнаест година континуираног појављивања, постао је препознатљив у свијету гласила из области хуманистичких и друштвених наука. Профил часописа одредио је и карактер установе која је његов издавач - Филозофски факултет у Бањој Луци.
 • РАДОВИ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

  УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ - ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПАЛЕ
 • International conference on Contemporary Theory and Practice in Construction / Међународна конференција Савремена теорија и пракса у градитељству  The International Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction aims to connect science, profession and education in the broad field of construction with an emphasis on the process of integrality and interdisciplinarity. STEPGRAD conference program covers current topics in architecture, urban planning, civil engineering, geodesy and similar scientific disciplines, with special reference to education of engineers. The Conference is expected to be a place where scientists and experts of various profiles dealing with construction engineering can exchange their experiences and point to current trends and accomplishments in construction. • SCRIPTA MEDICA

  Scripta Medica (SMD)

  http://www.scriptamedica.com/

 • SCRIPTA PEDIATRICA

  Početak rada Udruženja pedijatara Republike Srpske datira od 1996. godine kada je u Banji Dvorovi kod Bijeljine održana Osnivačka skupština u prisustvu 50 pedijatara iz cijele Republike Srpske. Formirano neposredno nakon rata, u vrlo teškim prilikama u našoj zemlji, a samim tim i u teškim uslovima za zdravstveni sistem, Udruženje je od prvog dana nastojalo da okupi svoje članove, osavremeni njihovo znanje i da tekovine moderne pedijatrije uvede i u naše svakodnevne “pedijatrijske tokove“.
 • SESTRINSKI ŽURNAL

  Žurnal praktičnog i naprednog sestrinstva.
 • СИНЕЗА

  Часопис за хуманистичке и друштвене науке, чији је издавач Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци. Часопис баштини традицију некадашњег научног часописа Радови, који је на Филозофском факултету у Бањој Луци излазио од 1998. до 2019. године. Часопис излази два пута годишње.
 • SPORT I ZDRAVLJE

  Časopis Sport i Zdravlje publikuje radove iz oblasti fizičkog vaspitanja i sporta i dodirnih biomedicinskih, humanistickih, društvenih i prirodnih nauka, sa neobjavljenim rezultatima naucčnih istraživanja i novim empirijskim iskustvima.
  Izdavač: Univerzitet u Istocnom Sarajevu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta.
 • SPORTLOGIA

  Časopis SportLogia pokriva oblasti sporta i fizičkog vaspitanja. Izlazi dva puta godišnje u jednom volumenu godišnje do 2014. (svakog juna i decembra) i u jednom broju godišnje od 2015. (decembar) i objavljuje originalne naučne radove, recenzirane naučne radove, prezentacije naučnih skupova, kratke naučne članke i stručne članke iz oblasti sporta, fizičkog vaspitanja, rekreacije, kineziološke antropologije, metoda treninga, sportske biologije i vježbanja, medicine sporta, istorije sporta i sportskog menadžmenta. kao i priloge iz drugih nauka (medicine, sociologije, psihologije, filozofije, egzaktnih nauka i matematike) primjenjenih u sportu.

 • SPORTS SCIENCE AND HEALTH

  Scientific Journal in Sports and Medical-Rehabilitation Science
  Izdavač/Published by: Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka/ Pan-European University ’’Apeiron’’ Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, http://www.siz-au.com
  ISSN: 2232-8211 (Print) / 2232-822X (Online) / UDC: 612, 613, 796

 • СКУП

  Основни циљ Симпозијума је окупљање биолога и еколога Републике Српске и окружења у циљу размјене знања, искустава и јачања сарадње између колега који раде у сродним областима, те активно учешће наставника и професора основних и средњих школа ради унапређења наставе биологије, екологије и сродних предмета.
  Издавач: Природно-математички факултет Бања Лука
 • СОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС

  Социолошки дискурс (SOC)
  Издавач - Научно удружење Социолошки дискурс
 • СРПСКА ПРАВНА МИСАО

  “СРПСКА ПРАВНА МИСАО“  је наш други часопис за правну теорију и праксу.  Настао је  ратне 1994 године, само двије године послије стварања Републике Српске. Због тога се с правом може рећи да је овај наш часопис растао и развијао се као и Република Српска.
  Оснивач часописа  „СРПСКА ПРАВНА МИСАО“ био  је Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Влада Републике Српске.
 • СРПСКИ ИСТОРИЈСКИ ЧАСОПИС

  Српски историјски часопис (СИЧ) је научна публикација коју издаје Удружење историчара Републике Српске „Милорад Екмечић“. Наша мисија је развој и популаризација историјске науке, унапријеђење критичког мишљења и посебно историографских истраживања, превасходно оних од ширег националног интереса a то подразумијева и објављивање радова који су плод научно-истраживачког рада.

 • STED JOURNAL

  Časopis o društvenom i tehnološkom razvoju. Izdavač: Univerzitet PIM, Banja Luka.
  Časopis je do 2019. godine izlazio pod nazivom ''Anali Poslovne Ekonomije''
 • СВАРОГ

  Сварог - Часопис за друштвене и природне науке (SVR)
  Издавач: НУБЛ - Независни универзитет Бања Лука
 • ТОПОЛА

  Топола: часопис Спомен-подручја Доња Градина представља научни часопис ЈУ Спомен-подручја Доња Градина, који излази једном годишње у једној или више свесака. Главни циљеви часописа су истраживање историје шире околине Козарске Дубице, затим истраживање историје геноцида и ратних злочина на подручју Независне Државе Хрватске (1941–1945) са фокусом на логор Јасеновац и стратиште у Доњој Градини, као и развој критичког промишљања тема као што су геноцид, ратни злочини и Холокауст у Другом свјетском рату.

 • ZBORNIK MES

  Zbornik sa Konferencije Mediji i ekonomija
  Izdavač: Banja Luka College

 • ZBORNIK RADOVA CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA RS

  ZBORNIK RADOVA CENTRA ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA REPUBLIKE SRPSKE
  Javna ustanova Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj Banja Luka, Bosna i Hercegovina
  IZDAVAČI: Ministarstvo pravde Republike Srpske
  Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska
  www.vladars.rs, mpr@mpr.vladars.rs
  Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, Beograd,
  Republika Srbija; Kraljice Natalije 45, Beograd, Srbija;
  web: www.sukp.org.rs; e-mail: sukp@sezampro.rs
  Istraživački centar Banja Luka
  , Banja Luka, Republika Srpska – Bosna i Hercegovina
  Aleja Svetog Save 7A; web: www.thinktankbl.org;
  e-mail: istrazivackicentarbl@gmail.com


  ISSN 2831-0144 (Print),  UDK: 343

 • ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA BRČKO

  Izdavač: Еkоnоmski fаkultеt Brčkо, Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Studentska 11, Brčko, Tel. +387 49 233 070, +387 49 234 940
  e-mail: zbornik.efb@gmail.com 
  web:http://zbornik.efbrcko.ba/
 • ЗБОРНИК РАДОВА ''ГЕНОЦИД НАД СРБИМА У НДХ И УСТАНАК - КОЗАРА 1942-2022''

  Геноцид над Србима у Независној Држави Хрватској (1941–1945) био је први покушај потпуног уништења српског народа на једном дијелу његовог етничког простора. Никада раније Срби се нису сусрели са таквом поли- тиком једне туђинске и окупаторске власти, која је намјеравала да затре сваки траг српског постојања на територији која је била под њеном кон- тролом, што Геноцид над Србима у НДХ чини догађајем без преседана у дотадашњој историји српског народа.

 • ZBORNIK RADOVA UNIVERZITETA SINERGIJA

  Međunarodni naučni skup “SINERGIJA“ se održava u organizaciji Univerziteta Sinergija u Bijeljini, u ulici Raje Baničića bb. Cilj naučnog skupa je razmjena najnovijih iskustava iz oblasti prava, ekonomije, informatike i lingvistike.
 • ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

  Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu – Časopis za ekonomsku teoriju i praksu (Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo) stalna je naučna publikacija Fakulteta. Izlazi od 1994. godine, i to u kontinuitetu.

 • ZBORNIK RADOVA NAUKA I DRUŠTVO

  Nauka i društvo su u neraskidivoj vezi, često uslovljeni i usko povezani. Znanje danas predstavlja “moć”, a obrazovni sistem sliku društva u kome živimo. Upravo i naziv ovog zbornika Nauka i društvo je želja naučnog odbora i urednika, ali i svih naših autora i saradnika da znanjem stvaramo ljepšu i sigurniju budućnost. Današnje društvo obilježeno je razvojem komunikacionih i informacionih izvora. U skladu s tim, društvo se označava različitim terminima: informaciono društvo, društvo znanja, umreženo društvo. Smatra se da je u današnjem društvu ključni pokretač razvoja i promjena – znanje. Iz tog razloga smo u ovom zborniku radova osvjetlili ovaj važan društveni problem i potrebu, kako bi ukazali na ulogu i moć znanja u savremenom društvu kroz prizmu nauke.

 • ЗБОРНИК РАДОВА У ЧАСТ АКАДЕМИКУ ДЕСАНКИ КОВАЧЕВИЋ КОЈИЋ

  Издавач - Академија наука и умјетности Републике Српске
 • ZBORNIK STED KONFERENCIJE

  Zbornik STED konferencije
  Izdavač - PIM Univerzitet

 • ЖИВОТНА СРЕДИНА, ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

  Зборник радова Животна средина, просторно планирање и одрживи развој обухвата публиковање научних и стручних радова из различитих области привредног и друштвеног живота. Савремени трендови промјена услова живота и рада људи указују на нужност колективне трансформације односа према животној средини и активну примјену научних и стручних достинућа у области њене заштите и предузимања мјера за унапређењем стања. Просторно планирање представља неодвојиви дио управљања животном средином и дефинише потребне правце одрживог развоја. Значајни циљеви одрживог развоја су директно или индиректно везани за животну средину али се могу издвојити као најважнији сљедећи: Здравље и благостање, чиста вода и санитарни услови, приступачна енергија из чистих извора, очување климе, очување воденог свијета, а посебно очување живота на Земљи. Зборник радова обједињује научне радове који се презентују на научним скуповима, конференцијама и семинарима чији организатор је Академија наука и умјетности Републике Српске.

 • ЖУРНАЛ ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ И КРИМИНАЛИСТИКУ

  Часопис ''Журнал за безбједност и криминалистику'' је научни часопис из области безбједности и криминалиситике. Издавачи су Факултет безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци и Криминалистичко-полицијски универзитет у Београду.
 • QUALITY OF LIFE (BANJA LUKA) - APEIRON

  A Multidisciplinary Journal of Food Science, Environmental Science and Public Health
  http://www.qol-au.com
  Izdavač/Published by: Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka, Bosna i Hercegovina /
  Pan-European University ’’Apeiron’’ Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
  ISSN: 1986-602X (Print) / 1986-6038 (Online) / UDC 614
  Urednik izdavača/Editor of University Publications: Aleksandra Vidović, Bosnia and Herzegovina