ВЈЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И СУДСКА ВЛАСТ: ОБЕЋАЊА И РИЗИЦИ ПРИМЈЕНЕ

Authors

  • Игор Милинковић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941073M

Abstract

Рапидан развој вјештачке интелигенције отвара могућно-
сти њене примјене у различитим областима друштвеног живота. При-
мјена технологија заснованих на вјештачкој интелигенцији могућа је и
приликом вршења судске власти, што побуђује питање граница њихове
легитимне употребе приликом судијског одлучивања (укључујући и проблем
оправданости преузимања судијске функције од стране система вјештач-
ке интелигенције). Одговор на ово питање зависиће и од приклањања јед-
ној од супротстављених правнотеоријских концепција, правно-позитиви-
стичкој или природноправној, одн. од заузимања становишта у погледу
оправданости моралног вредновања приликом идентификовања и интер-
претације правних норми. У раду ће бити заступан став да потпуна за-
мјена судије-човјека системима вјештачке интелигенције, на тренутном
степену њиховог развоја, није прихватљива, нити из перспективе заштите
правне сигурности, нити из перспективе захтјева за реализацијом идеала
правде, одн. других моралних вриједности (што преузимање улоге судија
од стране система вјештачке интелигенције чини неприхватљивим, како
за заговорнике правног позитивизма, тако и за поборнике јуснатурализ-
ма). Овај закључакне односи се на друге видове примјене вјештачке ин-
телигенције, којима може да се олакша и унаприједи квалитет обављања
професионалних дужности судије. У раду је упозорено и на неопходност
креирања одговарајућег правног оквира за примјену вјештачке интели-
генције у области вршења судске власти.

Published

2019-12-25