ПРАВНА ПРИРОДА СИСТЕМА ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ - СТАЊЕ, ТЕНДЕНЦИЈЕ И ДИЛЕМЕ ЕВЕНТУАЛНИХ УСТАВНИХ ПРОМЈЕНА

Authors

  • Милан Пилиповић

DOI:

https://doi.org/10.7251/GOD1941119P

Abstract

Устав Републике Српске утврђује да се државна власт у
Републици организује на начелу подјеле власти на законодавну, извршну и
судску. У погледу организационих и функционалних веза и односа три гране
државне власти, у савременим правним системима, централно питање
је однос законодавне и извршне власти (легислативе и егзекутиве). Ове
двије власти су политичког карактера и природа система власти управо
се одређује према њиховом међусобном односу. Притом, нарочито је од
значаја дјелокруг овлашћења којим располаже шеф државе. Из тог раз-
лога, у одређивању правне природе система власти у Републици Српској,
у раду је стављен нагласак на питање уставног положаја предсједника
Републике Српске, а затим се анализира и уставни положај Владе, као и
међусобни однос легислативе и егзекутиве у цјелини. Осим нормативног
аспекта, у раду смо се осврнули и на уставну праксу у којој су присутне
тенденције нарушавања равнотеже носиоца власти у виду снажније уло-
ге егзекутиве. У раду је расправљано и питање да ли би се у евентуалној
ревизији Устава, требале мијењати и норме које регулишу положај и од-
носе легислативе и егзекутиве, те у којем правцу би се могле кретати те
промјене у систему власти. Аутор износи свој став по том питању, који
у својој основи садржи увјерење и аргументе да у овом моменту не треба
вршити веће, суштинске промјене постојећег система власти због непо-
стојања правних и политичких услова за тако нешто, већ да се, у евен-
туалној ревизији устава, одређеним измјенама и допунама, које аутор и
наводи, унаприједи постојећи модел власти. То би, уз већи степен устав-
не и политичке културе у поштовању начела подјеле власти, допринијело
развоју владавине права и правне државе у Републици Српској.

Published

2019-12-25